Interlingual diye adlandırabileceğimiz bir dil(ler) kullanma kabiliyeti olduğunu düşünüyorum. Sık sık yaptığım gibi, bunu öncelikle kendimden yola çıkarak söylüyorum. Bir dilin kullanımıyla ilgili, öznenin yeteneklerini hesaba katmadan standardize edilecebilecek bir kriter olmasa da, genelgeçer “anadili gibi bilmek” tanımından bahsetmek mümkün. Bu tanımın çift dillilikle ifade edilişi de bilingual. Bilinguism kavramı…

Why so slow?

Why would we go faster?

Why not?

The sounds two minds make. One always wants to go, while the other is curious to stay and discover their presence further.

The question “where?” is flexible. Where are we (going)? Two entirely different questions; though, perhaps, not mutually exclusive…

Kimsenin bir suçu yok bu yok oluşta, birinin kabahati diğerine göre daha fazlaymış gibi düşüncelere lütfen kapılmayın. Lütfen benim gitme kararımı kendinize atfettiğiniz önem üzerinden değerlendirmeyin. İyi bir arkadaşım olabilirsin, sevdiğim kadın olabilirsin, aileme mensup biri olabilirsin, ancak sen değilsin ayrılmamın sebebi. Bana kötü davranmış, beni umursamamış, bana patronluk taslamış…

İçindeki kötülük iyiliğe imkan tanımak için mi var? Ona bir varoluş amacı vermek için mi? İyilik ve kötülük mutlak ahlaki pozisyonlar olarak varolamadıklarına göre, bu anlamda bir kategori olarak anlamsızlaştıklarına ve parçalandıklarına göre, bireyin dönüşümündeki belirleyicilikleri diyalektik bir süreç olarak mı anlaşılmalıdır, yoksa bir bütünün, “one”ın, sınıflandırılmaması gereken parçaları olarak…

Hocam, ben sizi anlamayı geniş bir sürece yayarak öğreniyorum. Ilk defa lise yıllarımda varlığınızdan haberdar oldum. O gün o arkadaşımın, evinde bana adınızı söylemesi ve benim boş gözlerle yüzüne bakmam sonrasında, zaten çok fazla alkol ihtiva eden bir geceyi daha da fazla alkolle sabaha kavuşturmuştuk. Bir şeyler yerinden ebedi bir…

Heimat soyut olduğu kadar subjektiftir de. Hepimiz kalbimizde bir yuvanın özlemini taşırız. Toprağı toprak olduğu için değil çizilmiş bir sınırın içine düştüğü için öpenler bu özlemi taşımazlar. Fakat herkesten çok taşıdıkları iddiasındadırlar. Bu yüzden heimat genelde bir yanılgıyı imler. Yuvaya kokusunu içinde alınan nefes verir. Yuva sadece yuvadır. Vatan, ülke…

İnsan kendi alın yazısını kendi yazamaz; ya kabul eder, ya inkar eder.

-Ged, En Uzak Sahil-

My formula for greatness in a human being is amor fati: that one wants nothing to be different, not forward, not backward, not in all eternity.

-F. Nietzsche, Ecce Homo-

Eğer sadece bir kez…

Zinar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store